Contact 

© Copyright 2019 Passend Onderwijs Groningen

Postadres

Postbus 6078

9702 HB Groningen

Ondersteuningsplanraad

Het SWV GO vindt het belangrijk dat het beleid dat zij ontwikkelt kan rekenen op draagvlak vanuit de ouders en scholen. Ouders, leraren en leerlingen hebben via de ondersteuningsplanraad (OPR) instemmingsrecht op het ondersteuningsplan van SWV GO. Ook de medezeggenschapsraad van SWV GO speelt daarbij een belangrijke rol. De OPR is in september 2013 opgericht en is vanaf dat moment actief betrokken bij het proces rond de planvorming. Het ondersteuningsplan wordt vastgelegd voor een periode van vier jaar. Gezien de ontwikkelingen en besluitvorming die deze jaren plaats vinden wordt het ondersteuningsplan in deze eerste fase jaarlijks aangeboden voor instemming. De vergaderingen worden voorbereid met het Dagelijks Bestuur van de OPR.
Het SVW GO streeft naar een evenwichtige samenstelling van de ondersteuningsplanraad, met een afvaardiging vanuit het personeel van de scholen die onderdeel uitmaken van het SVW, ouders en leerlingen. de OPR moet draagvlak hebben vanuit de aangesloten schoolbesturen en slagvaardig zijn. Omdat er 20 schoolbesturen zijn, bestaat de OPR daarom uit maximaal 20 leden. Dit betekent dat elk schoolbestuur een ouder (eventueel leerling) levert of een personeelslid. Het recht op voordracht is een recht van de medezeggenschapsraad van het betreffende schoolbestuur.